+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Вимоги до журналу


cropped-logo-1.jpg

Академія

політико-правових наук

України

 

ВИМОГИ
До відома авторів статей, що приймаються до друку
Науково-популярного журналу
«Суспільно-політичні процеси»
ISSN 2518-7546

 

            Захищаючи права авторів, редакція стежить за плагіатом або некоректним використанням статей, опублікованих у журналі. Надіслані статті можуть бути перевірені щодо наявності повторів з текстів, що були опубліковані раніше.
Якщо буде встановлено, що стаття місить плагіат або частини чужих текстів без належного посилання, чи виникнуть сумніви щодо авторства статті, редакція залишає за собою право:
– відмовити у публікації;
– опублікувати спростування;
– повідомити керівництво автора за місцем роботи
чи навчання;
– заборонити автору публікуватися у науковому виданні «Суспільно-політичні процеси»;
– вжити інших заходів правового характеру. Редакція проводить відбір статей виходячи виключно з їхньої наукової цінності. Якщо стаття прийнята до друку, вона розміщується у відкритому доступі, а авторські права належать авторам. Редакція передає отримані матеріали на рецензування члену редакційної колегії журналу та зовнішнім рецензента.

Вимоги до авторів:
– подавати до друку статті, що раніше не публікувалися, містять нові оригінальні результати;
– коректно оформляти посилання на джерела, використані в ході підготовки статті;
– правильно зазначати авторство. Авторами статті вважаються особи, внесок яких у підготовку статті є суттєвим. Особи, які брали опосередковану участь у її написанні, не можуть зазначатися як автори. У випадку співавторства особа, яка подала статтю, відповідає за те, що усі автори ознайомилися з її остаточною версією і дали згоду на публікацію;
– розкривати наявність конфлікту інтересів. Кожен автор повинен повідомити про наявний фінансовий чи змістовний конфлікт інтересів, який може впливати на зміст і висновки статті, поданої до публікації;
– негайно повідомляти редакцію про виявлені помилки чи неточності у своїй статті та надавати усю необхідну допомогу для їх усунення.

 Вимоги до рецензентів:
– попереджати редактора про недостатню кваліфікацію для рецензування роботи, неможливість рецензувати роботу в установлені строки, відмову від рецензування;
– дотримуватися принципів конфіденційності: будь- який текст повинен розглядатися як конфіденційний документ; рецензенту забороняється його обговорювати з іншими особами або показувати будь-якій особі, якщо на це не отримано згоди редактора;
– дотримуватися принципу об’єктивності: критика повинна бути аргументована, мати за мету покращення роботи автора і не містити жодних суб’єктивних міркувань чи персональних зауважень до автора;
– вказувати на літературу, що стосується теми статті, і не була згадана автором.

 Вимоги до змісту та оформлення статей у науковому журналі «Суспільно-політичні процеси»
Стаття, що подається для публікації у журналі, повинна містити такі структурні елементи:
1. Постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
3. Формулювання мети і завдань статті.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з відповідним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 Стаття оформляється наступним чином:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
– прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання)
– особистий E-mail та ORCID ID;
– назва статті (по центру, напівжирним, усі літери прописні);
– анотація (мінімум 5 речень) та ключові слова (мінімум 5 слів) українською мовою;
– текст статті, підготовлений у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx); основний шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання тексту по ширині; абзацний відступ – 1 см.; посилання на літературу нумерувати по мірі використання або в алфавітному порядку, а список бібліографічних посилань має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015. Посилання по тексту слід подавати в квадратних дужках за такими зразками: [10], [12, с. 132], [28, с. 14; 36, с. 122].

 До статті обов’язково додаються розширена анотація (3000 знаків) англійською мовою та англомовний переклад використаної літератури. Також зазначаються прізвище, ініціали автора (авторів), назва статті, ключові слова англійською мовою.
Статті приймаються українською або англійською мовами у друкованому і електронному варіанті (у вигляді файлу на носії або листом на електронну пошту aps-m@ukr.net, academy.mpv@gmail.com).
Редакційна колегія