+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Мироненко Петро Володимирович


team-1

 

Президент Академії політико-правових наук України України України”, доктор політичних наук.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук на тему: «Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно-державного розвитку».

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора політичних наук на тему: «Еволюція форми державного правління в умовах перехідного суспільно-політичного розвитку».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • форми державного правління;
 • політична стратегія;
 • суспільно-державний розвиток;
 • воєнно-політичні конфлікти;
 • прийняття політичних рішень;
 • демократизація.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Форма правління: політичні трансформації на зламу століть: монографія/П.В.Мироненко. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 220 с. – (Серія «Монограф»).
 • Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності/Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій». – К., 2016. – Вип. 1.
 • Форма правління як концептуальна і прикладна проблема/Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політико-правових наук України». – К., 2016. – Вип. 3.
 • Форма державного правління як концептуальна і практична проблема: досвід України/Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2011. – Вип. 52.
 • Процес змін форми правління в Україні: основні чинники і результати /Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 51. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2011.
 • Осмислення поняття “форма державного правління” в контексті сучасних політичних трансформацій/Сучасна українська політика.– К.: Вид-во “Центр соціальних комунікацій”,2011.–Вип. 23
 • Проблема класифікаційних критеріїв типологізації форми правління/Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: “ІНТАС”, 2011. – Вип. 53.
 • Провідні напрями аналізу проблематики сутності форми правління/Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2011. – № 3.
 • Аргументи на користь монархічної форми правління: історія і сучасність/Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: “ІНТАС”, 2011. – Вип. 55.
 • Роль політичної стратегії і тактики у функціонуванні системи державного управління/Сучасна українська політика.– К.: Вид-во “Центр соціальних комунікацій”,2011.–Вип.25
 • До проблеми становлення форми державного правління Російської Федерації/Сучасна українська політика. – К.: Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 27.
 • Особливості співставлення понять “форма правління” та ”демократизація”/Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2012.
 • Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії)/Наукові записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД, 2012. – Вип. 4(60).
 • Засади стратегічного планування в системі державного управління/Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методологія викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 9. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2012.
 • Восточноевропейская модель демократизации форм государственного правления/Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». – 2013. Вып.2 (11), ч.1.
 • Закономерности и расхождение форм государственного правления на постсоветском политическом пространстве/Человек. Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал. 2013 – Вып. 2. (Россия).
 • К вопросу о гибритных формах правления в современном мире/Вопросы управления. 2013. – Вып. 3(5). (Россия).
 • Особенности рассмотрения понятийно-категорийного аппарата при осмыслении проблематики формы государственного правления/Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences. Vol. 2 (3). Issue: 18. (Будапешт).
 • Поліархія як форма державного правління/Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 22 Політичні науки та методологія викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 12. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2013.
 • Визначальні проблеми і перспективи розвитку форми правління України/Наукові записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД, 2013. Вип. 4(66).
 • Трансформація форми державного правління у сучасній Білорусі/Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2013. – Вип. 29.
 • Класифікація форми державного правління: базові напрями переосмислення класичних підходів/Творче об’єднання «Нова парадигма». Вип. 118 – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.
 • Параметри для визначення форми державного правління як дослідницька проблема/Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 62. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2013.
 • Еволюція і поліваріантність республіканської форми правління/Політичний менеджмент: наук. журнал / голов. ред. Ю.Ж.Шайгородський. – 2013. – № 59.
 • Теоретичне підґрунтя і практичні проблеми дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні/Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Спецвипуск. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2014.
 • Форма правління: вектори політологічного аналізу/Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: “ІНТАС”, 2014. – Вип. 73.