+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

РУДАКЕВИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ


%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b0

Доктор політичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, академік Академії політико-правових наук України України України”, професор кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою: «Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури».

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

 • національна політична культура;
 • етнополітологія;
 • етнодержавознавство;
 • публічна політика і державне управління.

НАУКОВІ ПРАЦІ:
 • Політична культура сучасного українського суспільства (політичні цінності та орієнтації головних суб’єктів історичного процесу) : моногр. [О. М. Рудакевич, Є. І. Головаха, В. Є. Хмелько та ін.] // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки і пропозиції наукових та практичних працівників / [кер. авт. кол. А. І. Комарова, О. М. Рудакевич]. – К.: НДІ«Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 14–135.
 • Рудакевич О.М. Політичне відродження українського народу (Шляхи формування новітньої української політичної культури) / О. М. Рудакевич, М. С. Гутор. – Київ – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 54 с.
 • Рудакевич О. М. Політологія: лекції, семінари, самостійна робота: навч. посібник / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2006. – 304 с.
 • Рудакевич О. М. Національний принцип: етнополітична концепція нації : моногр. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 292 с.
 • Рудакевич О. М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід : моногр. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 456с.
 • Рудакевич О. М. Теоретико-методологічні засади розбудови України як національної держави / О. М. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 6–15.
 • . Рудакевич О. М. Діалектика етнічної та політичної націй у поліетнічній державі / О. М. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4–5 (55–56). – С. 114–120.
 • Рудакевич О. М. Демократія як чинник формування націй і національних держав / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – Вип. 6. – С. 91–100.
 • Рудакевич О. М. Принцип, що розкриває сутнісну ознаку національних спільнот / О. М. Рудакевич // Українська політична нація: проблеми становлення: зб. наук. ст. / за ред. М. М. Розумного (заг. ред.), М. Т. Степики, В. М. Яблонського. – К.: НІСД, 2012. – С. 57–66.
 • Рудакевич О. Національна політична культура: випробовування державністю / О. Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
 • Рудакевич О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження / моногр. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 340 с.
 • Рудакевич О. М. Європейська політична культура в контексті соцієтального підходу / О. М. Рудакевич // Сучасна українська політика. –– К.Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Спецвипуск: Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – С. 215–226.
 • Рудакевич О. М. Актуальні націєтворчі ідеї політичної поезії Т. Шевченка / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 3 (71). – С. 254–261.
 • Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ–2000, 2014. – 766 с. (автор 6-ти статей).
 • Рудакевич О. М. Націологічні засади етнополітичної толерантності в постреволюційній Україні / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 5–6 (79–80). – С. 222–231.
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ–2000», 2015. – 492 с. (автор 5-ти статей).
 • Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : моногр. / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнаcевич, М. І. Гурик [та ін.]; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 • Рудакевич О. М. Публічна політика в контексті українських реалій / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип. 3–4 (83–84). – С. 255–266.
 • Велика українська енциклопедія / Упоряд. д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – Т. 1. – 592 с. (автор 3-х статей).
 • Рудакевич О. М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції / О. М. Рудакевич // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політико-правових наук України». – К.: ГО АППН України, 2017. – Вип.1 (5). – С. 147–161.