+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Статут академії політико-правових наук України


 

statutНова редакція

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Громадська організація “Академія політико-правових наук України” (далі – Академія) є громадською академією наук – суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, що утворена відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” з урахуванням положень Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність” і «Про вищу освіту».
1.2. Академія діє на підставі Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. Академія заснована і діє на принципах: добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу її членів; прозорості, відкритості та публічності.
1.4. Академія офіційно використовує як повне, так і скорочене найменування. Найменування Академії є одночасно його фірмовим найменуванням.
Повне найменування: Громадська організація
„Академія політико-правових наук України”
Скорочене найменування: ГО “АППН України”
1.4.1. Академія на підставі і у порядку, визначеному Положенням про порядок використання найменування Академії іноземними мовами, офіційно використовує свої назви англійською мовою.
Повна назва: “Academy of Political and Legal Sciences of Ukraine”
Скорочена назва: “APLS Ukraine”
1.5. Академія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Академія може від власного імені набувати майнові та немайнові права, брати на себе зобов’язання, а також бути позивачем чи відповідачем у судах, господарських та арбітражних (третейських) судах.
1.6. Академія має відокремлене майно і самостійний баланс. Академія відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.
1.7. Академія має круглу печатку, що містить її повне найменування українською мовою, штампи та бланки з власним найменуванням, логотип, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Президією Академії. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.
1.8 . Місце знаходження Академії: 01054, місто Київ, вулиця Леонтовича, 5.

Розділ 2. Мета та напрями діяльності.

2.1. Метою утворення Академії є об’єднання вчених та інших громадян для цілеспрямованого розвитку політичної і правової науки та гуманітарної освіти, гуманітарних технологій у суспільно-політичних відносинах, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом та захисту фахових інтересів, економічних, юридичних, соціальних прав своїх членів.
Метою діяльності Академії не є одержання та розподіл прибутку.
2.2. Основним напрямом діяльності Академії є сприяння розвитку громадянського суспільства, науки і освіти, донесення до громадськості інформації щодо новітніх розробок у політичних та правових науках, налагодження професійних контактів вчених та організація підвищення рівня освіти і кваліфікації своїх членів.
2.3. Напрямами діяльності Академії є:
• формування інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки професійної діяльності членів Академії у галузі політичних та правових наук і гуманітарної освіти;
• впровадження та поширення нового досвіду, участі у розробці та реалізації державних програм у галузі науки і освіти;
• організація досліджень у галузі політичних та правових наук і гуманітарної освіти;
• організація науково-дослідних робіт з науковцями і науковими установами інших держав;
• сприяння отриманню досвіду, участі в наукових заходах та підвищення кваліфікації науковцями Академії в інших державах;
• організація та здійснення аналізу і прогнозу суспільно-політичних процесів;
• сприяння розвитку новітніх технологій у суспільно-політичних та правових відносинах;
• сприяння розвитку видавничої справи, спеціалізованих засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури та новітніх інформаційних технологій у гуманітарній галузі в Україні та інших державах;
• сприяння членам Академії в удосконаленні їхніх професійних навичок та поширенні внутрішніх стандартів наукової діяльності.
2.4. На виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Академія має право:
• представляти й захищати права своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, господарських і третейських (арбітражних) судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
• будувати взаємовідносини з органами державної влади з урахуванням положень Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про вищу освіту»;
• порушувати клопотання перед органами державної влади та місцевого самоврядування й іншими фізичними і юридичними особами щодо виконання статутних завдань Академії;
• встановлювати і розвивати політичні, гуманітарні, інформаційні та професійні зв’язки, в тому числі міжнародні, сприяти обміну досвідом у галузі науки і освіти;
• поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, цілі, завдання, найменування та символіку;
• укладати договори та інші правочини з фізичними і юридичними особами, з об’єднаннями громадян з метою виконання статутних завдань Академії, у тому числі з науковцями та науковими установами інших держав;
• створювати тимчасові наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, експертні підрозділи, співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути колективним членом або засновником міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України;
• вносити до органів державної влади пропозиції щодо реалізації та удосконалення державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
• пропонувати своїх представників до складу Ідентифікаційного комітету, консультативно-дорадчих та експертних органів, що утворюються при органах державної влади;
• організовувати і брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що стосуються статутних завдань Академії;
• засновувати засоби масової інформації, інші необхідні для статутної діяльності підприємства, установи та організації, бути суб’єктом видавничої діяльності в установленому законом порядку;
• забезпечувати науково-методичне та організаційне супроводження видань, заснованих Академією з метою популяризації наукових праць членів Академії та світової наукової спадщини;
• організовувати неприбуткові конкурси та інші публічні заходи в установленому законодавством порядку без мети отримання прибутку;
• встановлювати відзнаки Академії для нагородження членів Академії та інших громадян за вагомий внесок у розвиток науки і освіти, міжнародного гуманітарного права, а також за заслуги у здійсненні статутних завдань Академії. Положення про відзнаки Академії затверджується Президією Академії;
• встановлювати стипендії талановитим вченим за вагомий внесок у розвиток науки і освіти та активну громадянську позицію.

Розділ 3. Членство в Академії.
Умови прийому та вибуття. Права та обов’язки.

3.1. До Академії входять дійсні та асоційовані члени Академії.
3.2. Дійсними членами Академії є дійсні члени (академіки) Академії;
3.2.1.Дійсний член (академік) Академії обирається Сенатом Академії із асоційованих членів Академії, який є громадянином України, має науковий ступень доктора наук, займає активну громадянську позицію щодо політико-правових аспектів державотворення, у тому числі вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.
3.2.2. Дійсний член Академії зобов’язаний дотримуватись Статуту Академії та приймати активну участь у діяльності Академії.
3.2.3. Дійсний член Академії має право ознайомлюватись з рішеннями Сенату та Президії.
3.2.4. Дійсний член Академії може вийти із членства в Академії без пояснення причин шляхом подачі відповідної заяви до Сенату Академії, за винятком Президента Академії, який може вийти із членства в Академії після припинення повноважень Президента Академії.
3.2.5. Сенат Академії має право виключити дійсного члена Академії із членів Академії за діяльність, що суперечить меті Академії, а також за дії, що дискредитують Академію, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Сенату Академії.
3.3. Асоційованими членами Академії є:
• академіки; віце-академіки; члени-кореспонденти; асистенти-дослідники; асистенти;
• іноземні академіки;
• повноважні представники Академії в інших державах;
• почесні академіки.
3.3.1. Асоційованим членом Академії може бути громадянин України та іноземний громадянин віком від 18 років, який поділяє мету та завдання Академії, сплачує вступний та членські внески, підтримує її матеріально чи організаційно. Рішення щодо набуття асоційованого членства в Академії приймається Президією Академії на підставі особистої письмової заяви.
3.3.2. Асоційований член Академії має право дорадчого голосу на Сенаті Академії.
3.3.3. Форми участі асоційованого члена Академії своїми фінансовими, матеріальними, творчими, інтелектуальними ресурсами в діяльності Академії визначаються чинним законодавством України.
3.3.4. Асоційований член Академії має право ознайомлюватися з результатами діяльності Академії. Без пояснення причин, на підставі письмової заяви до Президії, припинити своє членство в Академії.
3.3.5. Асоційований член Академії зобов’язаний дотримуватися вимог цього Статуту, а також рішень Президії з питань, що віднесені до її компетенції.
3.3.6. Асоційований член Академії може вийти із членства в Академії без пояснення причин шляхом подачі відповідної заяви до Президії Академії.
3.3.7. Президія Академії має право виключити асоційованого члена Академії із членів Академії за несплату вступного та членських внесків протягом одного року, за діяльність, що суперечить меті Академії, а також за дії, що дискредитують Академію, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Президії Академії.

Розділ 4. Структура та керівні органи Академії.

Академія самостійно визначає свою організаційну структуру.
4.1. Сенат.
4.1.1. Сенат є вищим керівним органом.
• Сенат складається із дійсних членів Академії та правомочний приймати рішення за наявності на його засіданні не менше 2/3 (двох третин) від повного складу;
• Сенат скликається Президентом Академії двічі на рік, а у разі необхідності – позачергово;
• У засіданнях Сенату можуть приймати участь асоційовані члені Академії з правом дорадчого голосу.
4.1.2. Сенат:
• затверджує Статут Академії, вносить зміни та доповнення до Статуту;
• обирає членів Президії Академії терміном на 5 (п’ять) років та припиняє їхні повноваження;
• обирає Президента Академії терміном на 5 (п’ять) років та припиняє його повноваження;
• обирає голову та членів Контрольно-ревізійної комісії Академії та припиняє їхні повноваження;
• обирає віцепрезидентів Академії за поданням Президента Академії та припиняє їхні повноваження;
• затверджує Головного вченого секретаря із числа дійсних членів Академії за поданням Президента Академії та припиняє його повноваження;
• заслуховує звіти Президента Академії;
• заслуховує звіти Контрольно-ревізійної комісії;
• реалізовує право власності на кошти та майно;
• визначає відповідно до цілей та завдань стратегію діяльності Академії;
• заслуховує та обговорює звіти Президії щодо діяльності Академії між засіданнями Сенату;
• здійснює всебічний контроль за діяльністю Академії, зокрема ревізію фінансового стану Академії, для чого призначає відповідну ревізійну комісію, яка складає акти та звіти за результатами перевірок і доповідає їх Сенату;
• виключає дійсних членів Академії;
• засновує засоби масової інформації;
• ухвалює резолюції, звернення та інші документи.
4.1.3. Рішення Сенату ухвалюються більшістю голосів від присутніх на засіданні, якщо інше не встановлено положеннями цього Статуту, крім рішень щодо відчуження майна Академії на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Академії, про ліквідацію Академії, внесення змін до Статуту Академії, що приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
4.1.4. Засідання Сенату у разі необхідності можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку.

4.2. Президія.
4.2.1. Президія є керівним органом Академії, що здійснює загальне керівництво та контроль за функціонуванням Академії на період між засіданнями Сенату. До Президії входять члени Академії після набуття статусу дійсного члена. Президія обирається Сенатом Академії за поданням Президента Академії.
4.2.2. Президія:
• визначає час, місце і порядок проведення засідання Сенату;
• звітує перед Сенатом про свою діяльність один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини дійсних членів Академії;
• приймає рішення щодо набуття членства в Академії та вихід з нього на підставі особистої письмової заяви;
• визначає напрями та методи діяльності Академії між засіданнями Сенату;
• скликає Конгрес асоційованих членів Академії;
• визначає кількість академіків, віце-академіків; членів-кореспондентів, асистентів-дослідників, асистентів та приймає рішення щодо прийому академіками, віце-академіками, членами-кореспондентами, асистентами-дослідниками, асистентами, почесними академіками, іноземними академіками;
• затверджує зразки дипломів дійсних членів Академії, посвідчення Повноважного представника Академії в інших державах та інші дипломи і посвідчення Академії;
• затверджує поточний бюджет Академії і порядок його використання;
• затверджує нормативні документи Академії;
• затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіку та Положення про символіку;
• затверджує Положення про відзнаки Академії;
• затверджує Положення про порядок використання найменування Академії іноземними мовами;
• з метою залучення до діяльності Академії молодих вчених, у тому числі і без наукового ступеня, приймає рішення щодо прийому асистентів-дослідників та асистентів з врученням відповідного диплому;
• вирішує питання щодо утворення тимчасових наукових колективів, науково-дослідних, експертних та інших підрозділів Академії і припинення їхньої діяльності, заснування підприємств, установ, організацій, затверджує їхні положення;
• створює відділення Академії та затверджує академіка-секретаря відділення;
• затверджує склад Редакційних колегій наукових видань Академії.
4.2.3. Президія збирається на засідання не менше одного разу на місяць, а у разі необхідності – на спеціальні засідання. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 (двох третин) членів Президії. Президія приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів Президії. При рівності голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Президент Академії. Рішення можуть прийматися шляхом використання засобів зв’язку (за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень).

4.3. Президент.
4.3.1. Президент Академії обирається Сенатом Академії терміном на п’ять років та звільняється зі своєї посади рішенням Сенатом, за яке проголосували 2/3 (дві третини) від загального складу Сенату.
4.3.2. Президент:
• є постійно діючим виконавчим органом Академії;
• вчиняє юридичні дії від імені Академії без довіреності;
• головує на засіданнях Сенату Академії;
• головує на засіданнях Президії або доручає головування віцепрезиденту Академії;
• головує на засіданнях Конгресу Академії або доручає головування віцепрезиденту Академії;
• скликає засідання Президії і пропонує порядок денний її роботи;
• готує до розгляду Президії питання про форми та обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Академією;
• звітує перед Сенатом один раз на 2,5 роки;
• організовує роботу Академії, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом та планами діяльності Академії;
• розподіляє обов’язки між членами Президії;
• забезпечує розробку і виконання планів Академії;
• представляє Академію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами й організаціями, міжнародними організаціями, науковими установами та навчальними закладами інших держав, укладає в установленому законодавством порядку угоди від імені Академії;
• має право підпису фінансових документів, як перша особа;
• укладає договори та контракти від імені Академії;
• видає накази з усіх питань діяльності Академії;
• затверджує кошторис видатків Академії, штатний розпис Академії та посадові інструкції його працівників;
• призначає на посади і звільняє з посад працівників Академії;
• призначає Повноважних представників Академії в інших державах;
• затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії;
• здійснює керівництво матеріально-технічним забезпеченням Академії;
• здійснює інші повноваження у межах чинного законодавства з метою виконання статутних цілей Академії.
4.3.3. Президент, у разі тимчасового припинення виконання своїх повноважень, передає їх члену Президії Академії шляхом видання відповідного наказу. Президент у будь-який час відновлює виконання своїх повноважень, про що видає відповідний наказ. Виконуючий обов’язки Президента Академії не має права видавати накази з кадрових, фінансових та майнових питань.
4.3.4. Президент несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Академію, встановлює ступінь відповідальності віцепрезидентів та інших членів Академії.

4.4. Віцепрезидент Академії.
4.4.1. Віцепрезидент Академії:
• обирається із дійсних членів Академії та звільняється з посади Сенатом Академії за поданням Президента Академії;
• є членом Президії Академії;
• головує на засіданнях Президії за дорученням Президента Академії;
• головує на засіданні Конгресу Академії за дорученням Президента Академії;
• виконує обов’язки відповідно до розподілу повноважень Президентом Академії;
• виконує інші доручення Президента Академії.

4.5. Головний вчений секретар.
4.5.1. Головний вчений секретар Академії затверджується Сенатом за поданням Президента Академії та здійснює такі функції:
• є членом Президії Академії;
• здійснює наукове керівництво тимчасовими науковими колективами, науково-дослідними та експертними підрозділами, що утворюються відповідно до положень Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”;
• координує організацію та випуск наукових видань Академії;
• готує документи до прийому у асоційовані члени Академії: академіків, віце-академіків; членів-кореспондентів, асистентів-дослідників, асистентів, почесних академіків, іноземних академіків Академії та представляє їх Президії;
• вживає заходів щодо виготовлення дипломів Академії;
• відповідає за документообіг Академії;
• представляє наукові інтереси Академії у відносинах з державними та недержавними органами і установами, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями за дорученням Президента Академії.

4.6. Конгрес.
4.6.1. Конгрес є дорадчо-консультативним органом Академії, що об’єднує асоційованих членів Академії: академіків, віце-академіків, членів-кореспондентів, асистентів-дослідників, дослідників, почесних академіків, іноземних академіків, постійних представників Академії в інших державах з правом дорадчого голосу;
4.6.2. Конгрес скликається Президією Академії один раз на рік (а у разі необхідності позачергово) з метою обговорення наукових тем з політико-правових питань державотворення, аналізу суспільно-політичної ситуації та вироблення рекомендацій, що оформляються у формі резолюцій;
4.6.3. Резолюції Конгресу направляються Президії Академії для урахування рекомендацій асоційованих членів Академії у своїй діяльності.

4.7. Засоби масової інформації.
4.7.1. Академія є засновником наукових видань «Суспільно-політичні процеси» і «Політичне право»;
4.7.2. З метою популяризації наукових досліджень у галузі політичної і правової науки, гуманітарної освіти та своєї діяльності Академія може засновувати інші засоби масової інформації.

4.8. Вища школа політичного управління.
4.8.1. Академія з метою проведення інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями освіти та наукових досліджень, спрямованих на отримання, використання та доведення наукових знань до практичного використання, розроблення методології системного аналізу суспільно-політичних процесів, застосування математичного моделювання у вироблені політико-правових рішень, формування Політичної еліти та підготовки наукових кадрів створює науково-навчальний заклад «Вища школа політичного управління».
4.8.2. Вища школа політичного управління створюється та діє відповідно до законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» і «Про вищу освіту».
Розділ 5. Порядок звітування керівних органів Академії перед її дійсними та асоційованими членами.
5.1. Керівні органи Академії забезпечують для дійсних і асоційованих членів Академії вільний доступ до інформації про їхню діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань.
5.2. Керівні органи Академії у 30 (тридцяти) денний терміни надають відповіді письмово або електронною поштою на запити дійсних і асоційованих членів Академії щодо своєї діяльності та реалізації Статутних завдань.
5.3. Керівні органи Академії звітують перед дійсними і асоційованими членами Академії на Сенаті і Конгресі з питань, що пов’язані із реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Академії.
5.4. Звіт щодо виконання Статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 (тридцяти) днів від дня подання звітності дійсним і асоційованим членам Академії на Сенаті і Конгресі.

Розділ 6. Порядок прийому до Академії.

6.1. Академія шляхом виборів приймає асоційованих членів: академіків, віце-академіків; членів-кореспондентів, асистентів-дослідників, асистентів, почесних академіків, іноземних академіків;
6.2. Академіком може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора наук, здійснює активну наукову і громадську діяльність, приймає участь у роботі Академії. Як виняток, академіком може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора філософії (кандидата наук) і вчене звання професора;
6.4. Віце-академіком може бути обраним громадський діяч, який виконує Статут Академії, приймає активну участь у її діяльності, сприяє розвитку політичної та правової науки і гуманітарної освіти, надає фінансову та організаційну допомогу;
6.5. Членом-кореспондентом може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора філософії (кандидата наук), здійснює активну наукову і громадську діяльність та приймає участь у роботі Академії;
6.6. Асистентом-дослідником може бути обраним аспірант або студент, який приймає активну участь у роботі Академії;
6.7 Асистентом може бути громадянин, який підтримує Академію та приймає активну участь у її діяльності;
6.8. Загальну кількість академіків, віце-академіків, членів-кореспондентів, асистентів-дослідників, асистентів визначає Президія Академії;
6.9. Рішення щодо обрання академіків, віце-академіків, членів-кореспондентів, асистентів-дослідників, асистентів, почесних академіків, іноземних академіків приймає Президія Академії;
6.10. Результати виборів оприлюднюються у засобах масової інформації.
6.11. Асоційований член Академії може набути статусу дійсного члена Академії за рішенням Президії Академії.

Розділ 7. Обов’язки та права дійсних та асоційованих членів Академії.

7.1. Головний обов’язок дійсних і асоційованих членів Академії полягає у збагаченні науки і освіти новими досягненнями й відкриттями шляхом особисто здійснених наукових досліджень, організації колективної розробки проблем, наукового керівництва роботами;
7.2. Академіки, віце-академіки, члени-кореспонденти, асистенти-дослідники, асистенти зобов’язані брати активну участь у виконанні завдань, що покладені на Академію, сприяти впровадженню досягнень в політичних і правових науках у практику, організовувати роботу, спрямовану на підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів, виконувати доручення Президії Академії;
7.3. Дійсні та асоційовані члени Академії щороку подають звіт про свою наукову і громадську діяльність;
7.4. Дійсні та асоційовані члени Академії мають право приймати участь у публічних заходах, що проводить Академія, надавати пропозиції щодо удосконалення діяльності Академії.

Розділ 8. Відділення Академії.

8.1. Відділення Академії є відокремленим підрозділом Академії та створюється Президією Академії;
8.2. Відділення Академії не має статусу юридичної особи;
8.3. Керівником відділення є академік-секретар відділення, який затверджується Президією Академії із числа дійсних членів Академії та входить до складу Президії Академії;
8.4. Відділення Академії організовують свою діяльність відповідно до Статуту Академії;
8.5. Академік-секретар відділення скликає засідання відділення один раз на квартал, а у разу необхідності позачергово;
8.6. На засіданні відділення розглядаються поточні питання діяльності відділення, надаються рекомендації щодо вступу асоційованих членів Академії;
8.7. Рішення засідання відділення оформляються у формі протоколу та підписуються академіком-секретарем відділення;
8.8. Академік-секретар відділення за наявності у відділенні понад тридцяти асоційованих членів Академії має заступника;
8.9. Заступник академіка-секретаря відділення виконує доручення академіка-секретаря відділення;
8.10. Відділення діє відповідно до чинного законодавства України;
8.11. Відділення припиняє свою діяльність у разі зменшення асоційованих членів Академії у своєму складі до чотирнадцяти осіб;
8.12. Рішення про припинення діяльності відділення приймає Президія Академії;
8.13. Академік-секретар відділення несе персональну відповідальність за діяльність відділення та звітує один раз на рік перед Президією Академії.

Розділ 9. Контрольно-ревізійна комісія.

9.1. Контрольно-ревізійна комісія є контрольним органом Академії, члени якої обираються терміном на 5 (п’ять) років Конгресом.
9.2. Головою контрольно-ревізійної комісії є дійсний член Академії, який обирається Сенатом Академії.
9.3. Контрольно-ревізійна комісія:
• підзвітна Сенату;
• звітує про свою діяльність один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини членів Академії;
• контролює виконання Статуту Академії;
• розглядає і формулює рекомендації щодо розв’язання конфліктних ситуацій в Академії;
• залучає за необхідністю інших осіб до виконання своїх контрольних функцій;
• здійснює ревізію фінансової діяльності Академії;
• результати перевірок виносить на розгляд засідань Президії та Сенату;
• розглядає заяви і скарги членів Академії та вносить пропозиції щодо їх вирішення до Президії;
• за поважних причин ініціює скликання позачергового засідання Президії;
• засідання Контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 (дві третини) членів. Рішення приймається простою більшістю голосів;
• рішення Контрольно-ревізійної комісії підписує її голова.

Розділ 10. Порядок оскарження.

10.1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Академії та розгляд скарг:
• дійсний або асоційований член Академії має право оскаржити рішення, дії, бездіяльність керівного органу управління Академії шляхом подачі письмового звернення до Президії Академії та в установлений законодавством України термін отримати аргументовану відповідь у письмовій формі;
• у разі незадоволення відповіддю заявник має право подати скаргу до вищого керівного органу Академії – Сенату;
• Сенат розглядає скаргу заявника відповідно до чинного законодавства;
• Рішення Сенату може бути оскаржено шляхом звернення до суду.

Розділ 11. Джерела надходження і порядок використання
коштів та майна Академії.

11.1. Кошти та майно Академії утворюються за рахунок:
• вступних та членських внесків членів Академії, добровільних пожертвувань громадян, благодійних внесків юридичних і фізичних осіб тощо;
• надходжень в результаті здійснення господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
• коштів Державного бюджету та державного майна, виділених відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Для забезпечення своєї статутної діяльності Академія може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, майно спеціалізованого призначення, транспортні засоби, грошові кошти, інше майно.
11.3. Доходи (прибутки) Академії використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Академії без мети одержання прибутку.
11.4. Академія здійснює бухгалтерський облік та державну звітність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
11.5. Академія не несе відповідальності за майновими зобов’язаннями створеними Академією установ, організацій та підприємств, так само як останні не несуть відповідальності за майновими зобов’язаннями Академії, якщо інше не обумовлено відповідними угодами.
11.6. Академія утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Академії, її дійсним та асоційованим членам та керівним органам забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів (дійсних та асоційованих) Академії, працівників Академії (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Академії та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 Податкового кодексу України (чи іншої норми прийнятої замість нього). Академія внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Розділ 12. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Академії приймає Сенат за поданням Президента Академії.
12.2. Академія повідомляє орган реєстрації про зміни та доповнення до Статуту в установлений законодавством України строк. Будь-які зміни та доповнення до Статуту набирають чинності щодо будь-яких третіх осіб з моменту державної реєстрації таких змін.

Розділ 13. Припинення діяльності і вирішення питань,
пов’язаних з ліквідацією.

13.1. Добровільне припинення діяльності Академії може здійснюватися шляхом її реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску у порядку, встановленому законодавством України. Сенат приймає рішення про добровільне припинення діяльності Академії шляхом реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску, за попередньої згоди Президії, кваліфікованою більшістю у ¾ (три четверті) голосів дійсних членів Академії, які присутні та беруть участь у голосуванні, якщо інший порядок не встановлено законодавством.
13.2. На підставі рішення Сенату щодо реорганізації (шляхом приєднання) визначає правонаступників Академії згідно з законодавством України і затверджує відповідні баланси. Правонаступниками Академії не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.
13.3. Реорганізація (шляхом приєднання) або саморозпуск здійснюється на підставі рішення Сенату за поданням Президії. Повноваження ліквідаційної комісії здійснює Президія. Сенат визначає порядок і строки реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Академії згідно з законодавством України.
13.4. Припинення діяльності Академії може бути здійснено за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання;
13.5. Діяльність Академії вважається припиненою з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
13.6. У разі припинення Академії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи за рішенням Сенату передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.
_________________________________

27 вересня 2022 року, місто Київ, Україна.