+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Статут академії політико-правових наук України


 

statutНова редакція

 

Розділ 1. Загальні положення.
1.1. Громадська організація “Академія політико-правових наук України” (далі – Академія) є громадською академією наук – суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, що утворена відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” з урахуванням положень Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність” і «Про вищу освіту».
1.2. Академія діє на підставі Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. Академія заснована і діє на принципах: добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу її членів; прозорості, відкритості та публічності.
1.4. Академія офіційно використовує як повне, так і скорочене найменування. Найменування Академії є одночасно його фірмовим найменуванням.
Повне найменування: Громадська організація
„Академія політико-правових наук України”
Скорочене найменування: ГО “АППН України”
1.4.1. Академія на підставі і у порядку, визначеному Положенням про порядок використання найменування Академії іноземними мовами, офіційно використовує свої назви англійською мовою.
Повна назва: “Academy of Political and Legal Sciences of Ukraine”
Скорочена назва: “APLS Ukraine”
1.5. Академія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Академія може від власного імені набувати майнові та немайнові права, брати на себе зобов’язання, а також бути позивачем чи відповідачем у судах, господарських та арбітражних (третейських) судах.
1.6. Академія має відокремлене майно і самостійний баланс. Академія відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.
1.7. Академія має круглу печатку, що містить її повне найменування українською мовою, штампи та бланки з власним найменуванням, логотип, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Президентом Академії. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.
1.8. Місце знаходження Академії: 01054, місто Київ, вулиця Леонтовича, 5.

Розділ 2. Мета та напрями діяльності.
2.1. Метою утворення Академії є об’єднання вчених та інших громадян для цілеспрямованого розвитку політичної і правової науки та гуманітарної освіти, гуманітарних технологій у суспільно-політичних відносинах, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом та захисту фахових інтересів, економічних, юридичних, соціальних прав своїх членів.
Метою діяльності Академії не є одержання та розподіл прибутку.
2.2. Основним напрямом діяльності Академії є сприяння розвитку громадянського суспільства, науки і освіти, донесення до громадськості інформації щодо новітніх розробок у політичних та правових науках, налагодження професійних контактів вчених та організація підвищення рівня освіти і кваліфікації своїх членів.
2.3. Напрямами діяльності Академії є:
• формування інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки професійної діяльності членів Академії у галузі політичних та правових наук і гуманітарної освіти;
• впровадження та поширення нового досвіду, участі у розробці та реалізації державних програм у галузі науки і освіти;
• організація досліджень у галузі політичних та правових наук і гуманітарної освіти;
• організація науково-дослідних робіт з науковцями і науковими установами інших держав;
• сприяння отриманню досвіду, участі в наукових заходах та підвищення кваліфікації науковцями Академії в інших державах;
• організація та здійснення аналізу і прогнозу суспільно-політичних процесів;
• сприяння розвитку новітніх технологій у суспільно-політичних та правових відносинах;
• сприяння розвитку видавничої справи, медіа, інформаційної інфраструктури та новітніх інформаційних технологій у гуманітарній галузі в Україні та інших державах;
• сприяння членам Академії в удосконаленні їхніх професійних навичок та поширенні внутрішніх стандартів наукової діяльності.
2.4. На виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Академія має право:
• представляти й захищати права своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, господарських і третейських (арбітражних) судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
• будувати взаємовідносини з органами державної влади з урахуванням положень Законів України «Про громадські об’єднання», «Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про вищу освіту»;
• порушувати клопотання перед органами державної влади та місцевого самоврядування й іншими фізичними і юридичними особами щодо виконання статутних завдань Академії;
• встановлювати і розвивати політичні, гуманітарні, інформаційні та професійні зв’язки, в тому числі міжнародні, сприяти обміну досвідом у галузі науки і освіти;
• поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, цілі, завдання, найменування та символіку;
• укладати договори та інші правочини з фізичними і юридичними особами, з об’єднаннями громадян з метою виконання статутних завдань Академії, у тому числі з науковцями та науковими установами інших держав;
• створювати філії, відділення, тимчасові наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, експертні підрозділи, співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути колективним членом або засновником міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України;
• вносити до органів державної влади пропозиції щодо реалізації та удосконалення державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
• пропонувати своїх представників до складу Ідентифікаційного комітету, консультативно-дорадчих та експертних органів, що утворюються при органах державної влади;
• організовувати і брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що стосуються статутних завдань Академії;
• засновувати медіа, інші необхідні для статутної діяльності підприємства, установи та організації, бути суб’єктом видавничої діяльності в установленому законом порядку;
• забезпечувати науково-методичне та організаційне супроводження видань, заснованих Академією з метою популяризації наукових праць членів Академії та світової наукової спадщини;
• організовувати неприбуткові конкурси та інші публічні заходи в установленому законодавством порядку без мети отримання прибутку;
• встановлювати відзнаки Академії для нагородження членів Академії та інших громадян за вагомий внесок у розвиток науки і освіти, міжнародного гуманітарного права, а також за заслуги у здійсненні статутних завдань Академії. Положення про відзнаки Академії затверджується Президентом Академії;
• встановлювати стипендії вченим за вагомий внесок у розвиток науки і освіти та активну громадянську позицію, а також аспірантам і студентам із складу Академії.

Розділ 3. Членство в Академії.
Умови прийому та вибуття. Права та обов’язки.
3.1. До Академії входять дійсні та асоційовані члени Академії.
3.2. Дійсними членами Академії є дійсні члени (академіки) Академії;
3.2.1.Дійсним членом (академіком) Академії за письмовим поданням філії (відділення) Академії обирається громадянин України, який має науковий ступень доктора наук, займає активну громадянську позицію щодо політико-правових аспектів державотворення, у тому числі вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу, сплачує вступний і членські внески;
3.2.2. Рішення щодо обрання дійсних членів (академіків) приймає Вчена рада Академії з видачею відповідного диплому за підписом Президента і Головного вченого секретаря Академії;
3.2.3. Дійсний член Академії зобов’язаний дотримуватись Статуту Академії та приймати активну участь у діяльності Академії;
3.2.4. Дійсний член Академії має право ознайомлюватись з рішеннями органів управління Академії;
3.2.5. Дійсний член Академії може вийти із членства в Академії без пояснення причин шляхом подачі відповідної заяви до Вченої ради Академії, за винятком Президента Академії, який може вийти із членства в Академії після припинення його повноважень Сенатом Академії;
3.2.6. Вчена рада Академії має право виключити дійсного члена Академії із членів Академії за діяльність, що суперечить меті Академії, за дії, що дискредитують Академію, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії, за несплату вступних та членських внесків протягом одного року. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Вченої ради Академії;
3.3. Асоційованими членами Академії є: академіки; асистенти-дослідники; асистенти; іноземні академіки; повноважні представники Академії в інших державах; почесні академіки;
3.3.1. Асоційованим членом Академії може бути громадянин України та іноземний громадянин віком від 18 років, який має науковий ступень доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), поділяє мету та завдання Академії, сплачує вступний та членські внески, підтримує її матеріально чи організаційно. Асоційованим членом Академії може бути громадський діяч без наукового ступеня, аспірант, магістр, студент. Рішення щодо набуття асоційованого членства в Академії приймається Вченою радою Академії на підставі особистої заяви та рекомендації від філії (відділення) Академії;
3.3.2. Асоційований член Академії має право дорадчого голосу;
3.3.3. Форми участі асоційованого члена Академії своїми фінансовими, матеріальними, творчими, інтелектуальними ресурсами в діяльності Академії визначаються чинним законодавством України.
3.3.4. Асоційований член Академії має право ознайомлюватися з результатами діяльності Академії.
3.3.5. Асоційований член Академії зобов’язаний дотримуватися вимог цього Статуту, а також рішень Сенату Академії і Вченої ради з питань, що віднесені до її компетенції.
3.3.6. Асоційований член Академії може вийти із членства в Академії без пояснення причин шляхом подачі відповідної заяви до Вченої ради Академії.
3.3.7. Вчена рада Академії має право виключити асоційованого члена Академії із членів Академії за несплату вступного та членських внесків протягом одного року, за діяльність, що суперечить меті Академії, а також за дії, що дискредитують Академію, завдають їй матеріальної та іншої шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Вченої ради Академії.

Розділ 4. Структура та керівні органи Академії.
Академія самостійно визначає свою організаційну структуру.
4.1. Сенат.
4.1.1. Сенат є вищим представницьким органом Академії.
• Сенат складається із постійних членів: академіків-засновників Академії, членів Вченої ради Академії, академіків-секретарів філій (відділень), вчених секретарів філій (відділень), а також делегованих членів, які делегуються на засідання Сенату по одному представнику від філії (відділення). Сенат правомочний приймати рішення за наявності на його засіданні не менше 2/3 (двох третин) від повного складу;
• Сенат скликається Президентом Академії один раз на рік, а у разі необхідності – позачергово;
• На засідання Сенату можуть запрошуватись інші члени Академії з правом дорадчого голосу, а також гості.
4.1.2. Повноваження Сенату:
• затверджує Статут Академії, вносить зміни та доповнення до Статуту;
• визначає стратегію розвитку Академії;
• обирає Президента Академії терміном на 5 (п’ять) років та припиняє його повноваження;
• обирає Контрольно-ревізійну комісію Академії на чолі з головою та припиняє її повноваження;
• заслуховує звіти Президента Академії;
• заслуховує звіти Контрольно-ревізійної комісії;
• розглядає фундаментальні та прикладні наукові проблеми з питань політико-правового забезпечення державотворення та виробляє відповідні резолюції і постанови для подальшої їхньої реалізації;
• реалізовує право власності на кошти та майно на суму понад одного мільйона гривень;
• визначає відповідно до цілей та завдань напрями діяльності Академії;
• здійснює всебічний контроль за діяльністю Академії, зокрема ревізію фінансового стану Академії, для чого призначає відповідну ревізійну комісію, яка складає акти та звіти за результатами перевірок і доповідає їх Сенату;
• ухвалює резолюції, постанови і звернення та інші документи.
4.1.3. Рішення Сенату ухвалюються більшістю голосів від присутніх на засіданні, якщо інше не встановлено положеннями цього Статуту, крім рішень щодо відчуження майна Академії на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Академії, про ліквідацію Академії, внесення змін до Статуту Академії, що приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
4.1.4. Засідання Сенату у разі необхідності можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку.
4.2. Президент.
4.2.1. Президент Академії є постійно діючим виконавчим органом Академії, обирається Сенатом Академії терміном на п’ять років та припиняються його повноваження Сенатом, за яке проголосували 2/3 (дві третини) від складу Сенату.
4.2.2. Повноваження Президента:
• є керівником Академії;
• вчиняє юридичні дії від імені Академії без довіреності;
• скликає Сенат Академії та головує на його засіданнях;
• формує Вчену раду Академії та головує на її засіданнях або доручає головування першому віцепрезиденту Академії;
• доручає Вченій раді підготовку до розгляду Сенату питання про форми та обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Академією;
• звітує перед Сенатом один раз на 2,5 роки;
• організовує роботу Академії, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом та планами діяльності Академії;
• розподіляє обов’язки між членами Вченої ради;
• забезпечує розробку і виконання планів Академії;
• представляє Академію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами й організаціями, міжнародними організаціями, науковими установами та навчальними закладами інших держав, укладає в установленому законодавством порядку угоди від імені Академії;
• має право підпису фінансових документів, як перша особа;
• укладає договори та контракти від імені Академії;
• видає накази з усіх питань діяльності Академії;
• підписує рішення Вченої ради;
• затверджує поточний бюджет Академії і порядок його використання;
• реалізує право власності на кошти та майно до одного мільйона гривень;
• затверджує нормативні документи Академії;
• затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіку та Положення про символіку;
• затверджує Положення про відзнаки Академії;
• затверджує Положення про порядок використання найменування Академії іноземними мовами;
• створює філії і відділення Академії та затверджує їхніх керівників за пропозицією Вченої ради Академії;
• затверджує Положення про філії Академії;
• затверджує кошторис видатків Академії, штатний розпис Академії та посадові інструкції його працівників;
• призначає на посади та звільняє з посад членів Вченої ради Академії: перших віцепрезидентів, віцепрезидентів, головного вченого секретаря, управляючого справами, помічників президента Академії;
• призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Академії;
• призначає Повноважних представників Академії в інших державах;
• затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії;
• здійснює керівництво матеріально-технічним забезпеченням Академії;
• здійснює інші повноваження у межах чинного законодавства з метою виконання статутних цілей Академії.
4.2.3. Президент, у разі тимчасового припинення виконання своїх повноважень, передає їх першому віцепрезиденту Академії шляхом видання відповідного наказу. Президент у будь-який час відновлює виконання своїх повноважень, про що видає відповідний наказ. Виконуючий обов’язки Президента Академії не має права видавати накази з кадрових, фінансових та майнових питань, скликати Сенат. У разі дочасного припинення повноважень Президента Академії протягом тридцяти діб скликається Сенат за рішенням трьох членів Вченої ради Академії: академіка-засновника, першого віцепрезидента і головного вченого секретаря Академії з метою обрання Президента Академії, про що складається відповідний протокол.
4.2.4. Президент Академії несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Академію, встановлює ступінь відповідальності членів Вченої ради та інших членів Академії.
4.3. Вчена рада.
4.3.1. Вчена рада є керівним органом Академії, формується президентом Академії та здійснює організаційне та науково-методичне супроводження діяльності Академії, координує діяльність філій (відділень) та здійснює контроль за виконанням рішень Сенату та президента Академії. До Вченої ради входять: президент, академіки-засновники, перші віцепрезиденти, віцепрезиденти, головний вчений секретар, голова Контрольно-ревізійної комісії, управляючий справами, помічники президента Академії. До складу Вченої ради можуть входити з правом дорадчого голосу науковці та громадські діячі інших установ, організацій, представники інших держав за рішенням Президента Академії, про що видається відповідний наказ.
4.3.2. Повноваження Вченої ради:
• приймає рішення щодо обрання дійсних та асоційованих членів Академії;
• визначає напрями наукової та науково-дослідницької діяльності Академії;
• пропонує порядок денний засідання Сенату;
• координує наукову та науково-дослідницьку діяльність в Академії;
• затверджує зразки дипломів членів Академії, посвідчення Повноважного представника Академії в інших державах та інші дипломи і посвідчення Академії;
• з метою залучення до діяльності Академії молодих вчених, у тому числі і без наукового ступеня, приймає рішення щодо прийому асистентів-дослідників та асистентів з врученням відповідного диплому;
• готує для розгляду президентові Академії питання щодо створення філій (відділень), утворення тимчасових наукових колективів, науково-дослідних, експертних та інших підрозділів Академії і припинення їхньої діяльності, заснування підприємств, установ, організацій, проекти положення;
• затверджує склад Редакційних колегій наукових видань Академії;
• здійснює інші повноваження за дорученням Президента Академії.
4.3.3. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць, а у разі необхідності – на спеціальні засідання. Засідання Вченої ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 (двох третин) членів Вченої ради. Вчена рада приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів. При рівності голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Президент Академії. Рішення можуть прийматися шляхом використання засобів зв’язку (за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень). Рішення Вченою ради підписують президент і головний вчений секретар Академії.
4.4. Перший віцепрезидент і віцепрезидент Академії.
4.4.1. Перший віцепрезидент Академії:
• призначається та звільняється з посади Президентом Академії.
• є членом Сенату і Вченої ради Академії;
• головує на засіданнях Вченої ради за дорученням Президента Академії;
• головує на засіданні Сенату Академії за дорученням Президента Академії;
• виконує обов’язки відповідно до розподілу повноважень Президентом Академії;
• виконує інші доручення Президента Академії.
4.4.2. Віцепрезидент Академії:
• призначається та звільняється з посади Президентом Академії;
• є членом Сенату і Вченої ради Академії;
• виконує обов’язки відповідно до розподілу повноважень Президентом Академії;
• виконує інші доручення Президента Академії.
4.5. Головний вчений секретар.
4.5.1. Головний вчений секретар Академії призначається на посаду та звільняється з посади президентом Академії та здійснює такі повноваження:
• є членом Сенату і Вченої ради Академії;
• здійснює наукове керівництво тимчасовими науковими колективами, науково-дослідними та експертними підрозділами, що утворюються відповідно до положень Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”;
• координує організацію та випуск наукових видань Академії;
• готує документи щодо прийому у члени Академії та представляє їх Вченій ради для прийняття рішення;
• вживає заходів щодо виготовлення дипломів Академії;
• відповідає за документообіг Академії;
• представляє наукові інтереси Академії у відносинах з державними та недержавними органами і установами, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями за дорученням Президента Академії.
4.6. Філія Академії.
4.6.1. Філія Академії є відокремленим підрозділом Академії та створюється Президентом Академії за поданням Вченої ради Академії за наявності більше тридцяти членів Академії, які виявили бажання створити Філію;
4.6.2. Філія Академії не має статусу юридичної особи.
4.6.3. Філія діє за письмовим дорученням Президента Академії, відкриває рахунки у національній валюті в установах банків після державної реєстрації відповідно до чинного законодавства;
4.6.4. Філія Академії має круглу печатку, що містить її повне найменування українською мовою, штампи та бланки з власним найменуванням та інші реквізити, зразки яких затверджуються Президентом Академії.
4.6.5. Керівником філії є академік-секретар, який затверджується Президентом Академії за поданням Вченої ради Академії із числа дійсних членів Академії;
4.6.6. За поданням академіка-секретаря філії Президентом Академії затверджується вчений секретар філії та два заступника академіка-секретаря.
4.6.7. Філія Академії організовує свою діяльність відповідно до Статуту Академії та Положення про Філію, що затверджується Президентом Академії за поданням Вченої ради Академії;
4.6.8. Філія самостійно утворює Вчену раду – консультативний орган Філії;
4.6.9. Рішення Вченої ради Філії підписують академік-секретар і вчений секретар Філії та направляють до відома Вченій раді Академії;
4.6.10. Академік-секретар філії скликає засідання філії один раз на квартал, а у разі необхідності позачергово;
4.6.11. На засіданні філії розглядаються поточні питання діяльності, надаються рекомендації щодо прийому членів Академії;
4.6.12. Рішення засідання філії оформляються у формі протоколу та підписуються академіком-секретарем відділення і вченим секретарем філії;
4.6.13. Заступники академіка-секретаря філії виконують доручення академіка-секретаря філії;
4.6.14. Філія діє відповідно до чинного законодавства України;
4.6.15. Філія може засновувати власні медіа: наукові та інші видання;
4.6.16. Філія припиняє свою діяльність у разі зменшення членів Академії у своєму складі до двадцяти дев’яти;
4.6.17. Рішення щодо припинення діяльності філії приймає Президент Академії;
4.6.18. Академік-секретар філії несе персональну відповідальність за діяльність філії та звітує один раз на рік перед Президентом Академії.
4.7. Відділення Академії.
4.7.1. Відділення Академії є відокремленим підрозділом Академії та створюється Президентом Академії за поданням Вченої ради Академії;
4.7.2. Відділення Академії не має статусу юридичної особи;
4.7.3. Керівником відділення є академік-секретар, який затверджується Президентом Академії за поданням Вченої ради Академії із числа дійсних членів Академії;
4.7.4. Відділення Академії організовує свою діяльність відповідно до Статуту Академії;
4.7.5. Академік-секретар відділення скликає засідання відділення один раз на квартал, а у разу необхідності позачергово;
4.7.6. На засіданні відділення розглядаються поточні питання діяльності відділення, надаються рекомендації щодо вступу членів Академії;
4.7.7. Рішення засідання відділення оформляються у формі протоколу та підписуються академіком-секретарем і вченим секретарем відділення;
4.7.8. Академік-секретар відділення за наявності у відділенні понад тридцяти членів Академії може подати клопотання до Президента Академії щодо створення філії Академії на базі відділення;
4.7.9. Заступник академіка-секретаря відділення виконує доручення академіка-секретаря відділення;
4.7.10. Відділення діє відповідно до чинного законодавства України;
4.7.11. Відділення припиняє свою діяльність у разі зменшення членів Академії у своєму складі до чотирнадцяти членів Академії;
4.7.12. Рішення щодо припинення діяльності відділення приймає Президент Академії;
4.7.13. Академік-секретар відділення несе персональну відповідальність за діяльність відділення та звітує один раз на рік перед Президентом Академії.
4.8. Медіа.
4.8.1. Академія є засновником наукових видань «Суспільно-політичні процеси» і «Політичне право»;
4.8.2. З метою популяризації наукових досліджень у галузі політичної і правової науки, гуманітарної освіти та своєї діяльності Академія може засновувати інші медіа та здійснювати випуск наукових збірників і колективних монографій.
Розділ 5. Порядок звітування органів управління Академії перед її дійсними та асоційованими членами.
5.1. Органи управління Академії забезпечують для дійсних і асоційованих членів Академії вільний доступ до інформації про їхню діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань.
5.2. Органи управління Академії у 30 (тридцяти) денний терміни надають відповіді письмово або електронною поштою на запити дійсних і асоційованих членів Академії щодо своєї діяльності та реалізації Статутних завдань.
5.3. Органи управління Академії звітують перед дійсними і асоційованими членами Академії на Сенаті з питань, що пов’язані із реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Академії.
5.4. Звіт щодо виконання Статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 (тридцяти) днів від дня подання звітності дійсним і асоційованим членам Академії на Сенаті.

Розділ 6. Порядок прийому до Академії.
6.1. Академія приймає дійсних і асоційованих членів Академії за поданням філій та відділень Академії на підставі рішення Вченої ради Академії;
6.2. Членом Академії може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), здійснює активну наукову і громадську діяльність, приймає участь у роботі Академії. Членом Академії може бути обраним громадський діяч без наукового ступеня, а також аспірант, магістр і студент;
6.4. Член Академії зобов’язаний виконувати Статут Академії, приймати активну участь у її діяльності, сприяти розвитку політичної та правової науки і гуманітарної освіти, надавати фінансову та організаційну допомогу, сплачувати вступний та членські внески;
6.5. Рішення щодо прийому членів Академії приймає Вчена ради Академії;
6.6. Результати прийому до Академії оприлюднюються медіа та інших інформаційних ресурсах.
6.7. Асоційований член Академії може набути статусу дійсного члена Академії за рішенням Вченої ради Академії.
6.8. Дійсним і асоційованим члена Академії видаються відповідні дипломи за підписом Президента Академії і Головного вченого секретаря Академії.

Розділ 7. Обов’язки та права дійсних та асоційованих членів Академії.
7.1. Головний обов’язок дійсних і асоційованих членів Академії полягає у збагаченні науки і освіти новими досягненнями й відкриттями шляхом особисто здійснених наукових досліджень, організації колективної розробки проблем, наукового керівництва роботами;
7.2. Члени Академії зобов’язані брати активну участь у виконанні завдань, що покладені на Академію, сприяти впровадженню досягнень в політичних і правових науках у практику, організовувати роботу, спрямовану на підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів;
7.3. Дійсні та асоційовані члени Академії щороку подають звіт про свою наукову і громадську діяльність;
7.4. Дійсні та асоційовані члени Академії мають право приймати участь у публічних заходах, що проводить Академія, надавати пропозиції щодо удосконалення діяльності Академії.
Розділ 8. Контрольно-ревізійна комісія.
8.1. Контрольно-ревізійна комісія є контрольним органом Академії, члени якої обираються терміном на 5 (п’ять) років Сенатом Академії.
8.2. Головою контрольно-ревізійної комісії є дійсний член Академії, який обирається Сенатом Академії та є членом Вченої ради Академії.
8.3. Контрольно-ревізійна комісія:
• підзвітна Сенату;
• звітує про свою діяльність один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини членів Академії;
• контролює виконання Статуту Академії;
• розглядає і формулює рекомендації щодо розв’язання конфліктних ситуацій в Академії;
• залучає за необхідністю інших осіб до виконання своїх контрольних функцій;
• здійснює ревізію фінансової діяльності Академії;
• результати перевірок виносить на розгляд Президентові та Сенату;
• розглядає заяви і скарги членів Академії та вносить пропозиції щодо їх вирішення до Президента Академії;
• за поважних причин ініціює скликання позачергового засідання Вченої ради;
• засідання Контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 (дві третини) членів. Рішення приймається простою більшістю голосів;
• рішення Контрольно-ревізійної комісії підписує її голова;
• Голова і члени Контрольно-ревізійної комісії можуть достроково скласти свої повноваження з подачею особистої заяви до Президента Академії з подальшим розглядом на засіданні Сенату.

Розділ 9. Порядок оскарження.
9.1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Академії та розгляд скарг:
• дійсний або асоційований член Академії має право оскаржити рішення, дії, бездіяльність керівного органу управління Академії шляхом подачі письмового звернення до Вченої ради Академії та в установлений законодавством України термін отримати аргументовану відповідь у письмовій формі;
• у разі незадоволення відповіддю заявник має право подати скаргу до вищого представницького органу управління Академії – Сенату;
• Сенат розглядає скаргу заявника відповідно до чинного законодавства;
• Рішення Сенату може бути оскаржено шляхом звернення до суду.

Розділ 10. Джерела надходження і порядок використання
коштів та майна Академії.
10.1. Кошти та майно Академії утворюються за рахунок:
• вступних та членських внесків членів Академії, добровільних пожертвувань громадян, благодійних внесків юридичних і фізичних осіб тощо;
• надходжень в результаті здійснення господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
• коштів Державного бюджету та державного майна, виділених відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Для забезпечення своєї статутної діяльності Академія може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, майно спеціалізованого призначення, транспортні засоби, грошові кошти, інше майно.
10.3. Доходи (прибутки) Академії використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Академії без мети одержання прибутку.
10.4. Академія здійснює бухгалтерський облік та державну звітність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.5. Академія не несе відповідальності за майновими зобов’язаннями створеними Академією установ, організацій та підприємств, так само як останні не несуть відповідальності за майновими зобов’язаннями Академії, якщо інше не обумовлено відповідними угодами.
10.6. Академія утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Академії, її дійсним та асоційованим членам та керівним органам забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів (дійсних та асоційованих) Академії, працівників Академії (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Академії та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 Податкового кодексу України (чи іншої норми прийнятої замість нього). Академія внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Розділ 11. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.
11.1. Зміни та доповнення до Статуту Академії приймає Сенат за поданням Президента Академії.
11.2. Академія повідомляє орган реєстрації про зміни та доповнення до Статуту в установлений законодавством України строк. Будь-які зміни та доповнення до Статуту набирають чинності щодо будь-яких третіх осіб з моменту державної реєстрації таких змін.

Розділ 12. Припинення діяльності і вирішення питань,
пов’язаних з ліквідацією.
12.1. Добровільне припинення діяльності Академії може здійснюватися шляхом її реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску у порядку, встановленому законодавством України. Сенат приймає рішення про добровільне припинення діяльності Академії шляхом реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску, за попередньої згоди Вченої ради Академії, кваліфікованою більшістю у ¾ (три четверті) голосів членів Сенату Академії, які присутні та беруть участь у голосуванні, якщо інший порядок не встановлено законодавством.
12.2. На підставі рішення Сенату щодо реорганізації (шляхом приєднання) визначає правонаступників Академії згідно з законодавством України і затверджує відповідні баланси. Правонаступниками Академії не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.
12.3. Реорганізація (шляхом приєднання) або саморозпуск здійснюється на підставі рішення Сенату за поданням Президента Академії. Повноваження ліквідаційної комісії здійснює Вчена рада на чолі з Президентом Академії. Сенат визначає порядок і строки реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Академії згідно з законодавством України.
12.4. Припинення діяльності Академії може бути здійснено за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання;
12.5. Діяльність Академії вважається припиненою з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
12.6. У разі припинення Академії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи за рішенням Сенату передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.
_________________________________

Президент Громадської організації
«Академія політико-правових наук України»
Мироненко Петро Володимирович
28 квітня 2023 року, місто Київ, Україна.